PRIVACYVERKLARING Koenis Witgoed

 

Beste klanten,

 

Uw privacy wordt uiteraard door ons gerespecteerd. Bewust of onbewust ontvangen wij persoonsgegevens van u, zoals naam- en adresgegevens, telefoonnummers, e-mail adres en bij betaling uw bankrekeningnummer.

 

Wat doen wij met uw gegevens:

Allereerst zullen wij uw gegevens uiteraard goed beveiligen.

Als u belt of een e-mail stuurt dan noteren wij uw gegevens op een bon. Zodra wij een factuur maken vragen wij op de factuur uw toestemming om uw gegevens in onze administratie te noteren. Wij noteren de gegevens van uw gekochte apparaat en uw naam- en adresgegevens, telefoonnummers en e-mail adres in onze klanten-administratie voor garantie, terugroepactie en reparatie-doeleinden. Als u ons belt hebben wij hierdoor de gegevens van uw aangekochte apparaat/apparaten en uw persoonsgegevens snel in beeld om u te kunnen helpen. De eerder gemaakte notitie wordt na de verwerking door ons vernietigd (i.v.m. de periodieke voorraadcontrole zullen wij deze notities nog maximaal 4 maanden bewaren).

Als u bij aankoop geen toestemming geeft of aangeeft dat u niet (meer) wil dat wij uw gegevens bewaren dan zullen wij uw eventueel al aanwezige persoonsgegevens overal verwijderen en uw apparaat zonder persoonsgegevens, dus anoniem vermelden (in ons verkoopboek). De facturen vallen echter onder de wettelijke bewaarplicht van 7 jaar en zullen wij in het jaar na het 7e jaar vernietigen. Ons verkoopboek, waarin wij jaarlijks alle ingekochte en verkochte apparaten noteren, zullen wij ook na 7 jaar vernietigen. Uw gegevens in onze klanten-administratie zullen wij laten staan, tenzij u aangeeft dat u dit niet (meer) wil, dat kan per telefoon of per e-mail naar tel. 0226-392418 of administratie@koeniswitgoed.nl

 

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, behalve met uw toestemming, bij garantie-doeleinden aan de fabrikant van uw apparaat of als dit wettelijk vereist is. Met onze accountant hebben wij een verwerkingsovereenkomst waarin zij verklaren dat zij zorgvuldig met uw gegevens in onze boekhouding omgaan.

 

Kortom, uw gegevens zijn bij ons in goede handen.

 

Als u toch een opmerking/suggestie heeft m.b.t. onze omgang met uw privacy dan horen wij dat graag. Als u vind dat wij niet goed omgaan met uw privacy dan kunt u een klacht indienen.

 

 

PRIVACY BELEID Koenis Witgoed

 

Uitgangspunten:

Koenis Witgoed gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteren de privacy van betrokkenen. Koenis Witgoed houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

Koenis Witgoed zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

Koenis Witgoed verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Het bedrijf streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om transacties of diensten goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Koenis Witgoed gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Koenis Witgoed voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Koenis Witgoed afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken persoon zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen

Koenis Witgoed honoreert alle rechten van betrokkenen.

Het privacy beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig herzien. De meest actuele versie van het privacy beleid is op te vragen in de winkel en in te zien op www.koeniswitgoed.nl

 

Dit beleid is vastgesteld op:

 

24 mei 2018 door:

P. Koenis en C.M. Koenis-Blom